Spring menu over

Hvad er specialtandplejen?

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der p.g.a. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje. Hvis det er nødvendigt, kan behandlingen foregå i narkose.

Målgruppe:

1. Personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af:

  • sindslidelse
  • Udviklingshæmning
  • autisme
  • cerebral parese
  • hjerneskade

2. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet (f.eks. patienter med parkinson eller sklerose).

Dårlig økonomi er ikke en henvisningsårsag.

Hvem kan henvise

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og med et indgående kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Henviser kan f.eks. være

  • sygeplejepersonale
  • pædagogisk personale
  • egen læge

For borgere i Hillerød Kommune

Udfyld henvisningsblanketten og send den til tandplejen@hillerod.dk

For borgere fra Halsnæs:

Udfyld henvisningsblanketten og send den til tandplejen@halsnaes.dk 

For borgere fra Egedal Kommune

Udfyld henvisningsblanketten og send den til sikkerpost@egekom.dk i emnefeltet skal der står til tandplejen.

Når henvisningen er modtaget, tages i første omgang stilling til, om opgaven skal varetages af specialtandplejen eller om patienten evt. kan rummes i omsorgstandpleje, børne og -unge tandplejen eller vurderes at kunne behandles af privat praktiserende tandlæge.

Hvis ovenstående vurderes at være tilfældet indkaldes til en visitation hos specialtandplejens behandlere. Her fortages en tandlægefaglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Der vil regelmæssigt blive fortaget en tandlægefaglig vurdering i specialtandplejen af, hvorvidt indskrevne patienter bør henvises til andre tandplejetilbud.

Henvisningsblanket findes herunder.

Lovgivning

Bestemmelserne om Specialtandpleje fremgår af Sundhedsloven § 133, Bekendtgørelse om tandpleje kapitel 3 samt Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, kapitel 3.

Betaling

Bopælskommunen financierer behandling i Specialtandplejen. Hillerød Kommune har dog lov til at opkræve medbetaling fra patienten. Beløbet reguleres hvert år. Max. egenbetaling i 2024 er 2.200 kr. 

Ved udeblivelse, vil der blive opkrævet et udeblivelses honorar.

 

Henvisningsblanket til Specialtandplejen

Specialtandplejen

Specialtandplejen
Carlsbergvej 13 B, 3400 Hillerød

Åben alle hverdage fra kl. 8 -15.

Hillerød Kommune - logo